מחשבון לאומי
מחשבון הלוואת רכב - נתונים
 
 
ש"ח   סכום ההלוואה המבוקש:
חודשים  תקופת ההלוואה הנוחה לך:

סוג ההלוואה:
על בסיס הפריים
הזן את המרווח מהפריים
(לציון מרווח נמוך מהפריים השתמש בסימן "-")
שקלית צמודת מדד
הערכתך לשיעור הריבית:%
עפ"י ממוצע שנה
קודמת 0%
עפ"י הערכתך %
 
התוצאות אינן כוללות תשלומים נלווים כגון: עמלות, ריבית פיגורים וכיו"ב, מוצגות בקירוב בלבד ומבוססות, בין היתר, על ההנחה כי המדד יעלה באופן לינארי שנתי.
הנתונים (לרבות שיעורי ריביות, שיעור מדד וכיו'ב) מעודכנים למועד ביצוע החישוב, אלא אם כן צויין אחרת.
לתשומת לבך, חישוב הריבית הינו שנתי - לפי חודשים מלאים.
תנאי ההלוואות המחייבים הם אלה המפורטים במסמכי ההלוואות שייחתמו בין הלווים לבין הבנק, לרבות בלוח סילוקין.
אין באמור משום הצעה להעמדת אשראי.
 
חשב סגור