מחשבון לאומי

הגלישה והשימוש באתר זה הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים באתר, לרבות בדף ההיבטים המשפטיים. מודגש כי אין להסתמך באופן בלעדי על התכנים המופיעים באתר. מבלי לגרוע מהאמור, מודגש כי המידע, הנתונים, החישובים והתוצאות, המוצגים במסגרת מחשבון זה ("הנתונים") מסופקים בלעדית על ידי חברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ ("החברה"), ומוצגים 'AS IS' כפי שהתקבלו ממנה, ככלי עזר בלבד. בשום מקרה, אין לראות בנתונים הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. לפיכך, כל שימוש בנתונים הינו על סמך שיקול דעתו של המשתמש בלבד ובכפוף לזמינותם על ידי החברה.