תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים - לאומי

לוגו לאומי

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שעבור שירות מהשירותים הנ"ל קיימים סוגים נוספים של הטבות (כגון הטבות לקבוצות אוכלוסיה ו/או בגין שימוש בערוצים ישירים), תחושב העמלה לפי ההטבה הגבוהה מבין סוגי ההטבות.

  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.

בחר תעריפון


תעריפון משכנתאות

שירות מחיר
תעודת זכאות  הנפקה או חידוש של תעודת זכאות. מועד גביית העמלה: לאחר הצגת האסמכתאות התומכות בבקשה  60 ש"ח
מועד גביה כמפורט בהערה 
פתיחת תיק  טיפול באשראי ובביטחונות של הלוואה לדיור.  0.250%
מינימום 500 ש"ח
מכסימום 10000 ש"ח
מועד גביה בביצוע 
הסבת ערבות  הסבת ערבות לפי חוק המכר.  183 ש"ח לערבות
מועד גביה בביצוע 
שעבודים  (א) רישום שעבודים על ידי נציג הבנק אצל רשם.  107 ש"ח
מועד גביה בביצוע 
     (ב) הסכמה ליצירת שיעבוד לבנק אחר.  150 ש"ח
מועד גביה בביצוע 
     (ג) שינוי שעבודים.  בבנק
127 ש"ח
מועד גביה בביצוע
אצל רשם
127 ש"ח
מועד גביה בביצוע 
גרירת הלוואה לדיור  (א) גרירת הלוואה לדיור - הלוואה.  550 ש"ח
מועד גביה בסיום ההליכים 
     (ב) גרירת הלוואה לדיור - מענק  275 ש"ח
מועד גביה בסיום ההליכים 
     (ג) גרירת הלוואה לדיור - ערבות או פיקדון בינים  185 ש"ח
מועד גביה בסיום ההליכים 
שינויים בהלוואה  (א) שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב כולל: תקופת ההלוואה, זהות או הרכב לווים או ערבים, מסלול ההלוואה, ריבית הקפאת תשלומים, איחוד / הפרדת זכאות, מועדי פירעון, תיקון ערבות.  253 ש"ח
מועד גביה בביצוע 
     (ב) שינויים במועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור לפי סעיף 9ג לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981.   
     עבור מסגרת אחת  125 ש"ח
מועד גביה בתשלום הסמוך 
     כל מסגרת נוספת  50 ש"ח
מכסימום 225 ש"ח
מועד גביה בתשלום הסמוך 
פירעון מוקדם  עמלה תפעולית.  60 ש"ח לבקשה
מועד גביה בביצוע 
מידע  (א) שאילתא בערוץ ישיר.  1.65 ש"ח לפעולה
מועד גביה בתחילת החודש עבור
החודש שקדם לו 
     (ב) הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח.   
     (1) זמינים בסניף.  5 ש"ח לבקשה
בתוספת 0.50 ש"ח לעמוד
מועד גביה בהספקה 
     (2) אינם זמינים בסניף.  10 ש"ח לבקשה
בתוספת 0.50 ש"ח לעמוד
מועד גביה בהספקה 
     (ג) דוחות לבקשת לקוח כולל: אישור יתרות, פירוט תשלומים של הלוואה, פירוט רכיבי תשלום של הלוואה, לוח סילוקין נוסף.  15 ש"ח בפיקוח
מועד גביה בהספקה 
     (ד) דוחות הכרוכים באיסוף מידע,למשל:מסירת מידע היסטורי בדבר ריביות,שערי חליפין,וכן מכתבים לא סטנדרטיים.  פטור מעמלה 
     (ה) איתור מסמכים.  פטור מעמלה 
10  הודעות, התראות ומעקבים  הודעות כולל: הודעות על פיגור בתשלומים, התראות  5 ש"ח בפיקוח
מועד גביה בביצוע 
     מכתב התראה של עורך דין  147 ש"ח למכתב
מועד גביה בביצוע 
11  שירותים נוספים  לשירותים נוספים העשויים להיות כרוכים בשירות של מתן הלוואה לדיור ראו התעריפון המלא.   

פרטים מלאים בקשר לעמלות המופיעות בתעריפון זה והטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק - בתעריפון המלא ללקוחות יחידים ועסקים קטנים.

בחר תעריפון


עודכן בתאריך   15/06/2022   
סגירה הדפסההדפסה