התעריפון מעודכן לתאריך : 15/06/2022
שירות מחיר מועד
הגביה
הערות/מידע נוסף
מספר שירות מחיר מועד
הגביה
הערות/מידע נוסף
(1) קניה,מכירה, פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א (למעט קרנות נאמנות (4*), אופציות מעו"ף (5*) וחוזים עתידיים במעו"ף
(כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)


  1. על פיצול הוראה לכמה ביצועים חלקיים באותו יום תיגבה עמלת מינימום אחת ביום לכל הוראה.
2. במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח - תיגבה עמלת מינימום רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד.
סיבה התלויה בלקוח -לרבות בשל הגבלת שער/ביטול הוראה/ נסחרים בבורסה.
3. עבור פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור של 0.40% לפעולה במניות ובאגרות חוב ושיעור של 0.095% לפעולה במילווה קצר מועד בכפוף למינימום ולמכסימום,כמפורט בנספח ה'.
4. (*) לרבות כל ני"ע אחר למעט המפורט בסעיפים 4(א)(1-3).
  - מניות ואגרות חוב (*) 0.650%
מינימום 27 ש"ח
מכסימום 7000 ש"ח
בביצוע 5. לעניין הטבות לפעילות בערוצים ישירים ראה נספח ה'.
6. עמלת מינימום תיגבה לפי הסכום הנקוב כעמלת מינימום אך לא יותר מ-30% מהתשלום.
7. קניה/מכירה - לרבות במסגרת הצעת רכש/מכר.
8. קניה/מכירה - לרבות עסקה מחוץ לבורסה.
9. העמלה תיגבה גם על פדיון מסוג פדיון בעין וגם על החלפה או גריעה של נייר ערך במסגרת הסדר בקשר עם ניירות הערך של החברה.
10. בגין קנית קרן מחקה באמצעות הוראת קבע, תיגבה עמלה בשיעור 0.225%, מינ' 5 ש"ח מכסימום 6,300 ש"ח.
11. קניה/מכירה - לרבות במסגרת
  - מילווה קצר מועד 0.100%
מינימום 20 ש"ח
מכסימום 2000 ש"ח
בביצוע אירוע מסוג "מיזוג כהצעת רכש".
12. ק/מ שלא בוצעה (למעט מק"מ) 25 ש"ח.
13. עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע שירותים בניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה.
14. קניה/מכירה - לרבות במסגרת הצעת רכש חליפין.
15. בקניית ני"ע הנסחר בבורסת ת"א המבוצעת בפעולת "קניה מרוכזת לתיק" בלאומי טרייד, תיגבה עמלה אחוזית ללא מינימום.
לעניין הטבות לקבוצות אוכלוסייה ראה נספח א'.
(2) קניה, מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף 5% מתמורת העסקה
מינימום 20 ש"ח ליחידת אופציה
מכסימום 400 ליחידת אופציה
בביצוע 1. הערות 1-2 שבסעיף 4(א)(1) יחולו גם בסעיף זה.
2. עבור פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט יגבה שיעור 3.8% בכפוף למינימום ומכסימום,כמפורט בנספח ה'.
3. פטור:קניה או מכירה שלא בוצעה.
4. העמלה תיגבה גם עבור קניה, מכירה וכתיבה של אופציות כגון אופציות על אג"ח ממשלתיות.
5. העמלה תחושב עפ"י % מהעסקה או סכום ליחידת אופציה,הגבוה ביניהם אך לא יותר מ-30% מתמורת העסקה ואך לא פחות מ- 5 ש"ח ליחידת אופציה.
(3) קניה, מכירה וכתיבה של חוזים עתידיים במעו"ף
(כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)


  הערה 1 שבסעיף 4(א)(1) תחול גם על סעיף זה.
  - מסוגים שונים, למעט חוזים . עתידיים על ריבית / אג"ח שחר 0.250% משווי החוזה

בביצוע  
  - חוזים עתידיים על ריבית / . אג"ח שחר 50 ש"ח לחוזה

בביצוע  
(4) קניה, מכירה ופדיון של ני"ע בחוץ לארץ
(כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)


  1. במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח - תיגבה עמלת מינימום רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד.
סיבה התלויה בלקוח - לרבות בשל הגבלת שער/ביטול הוראה/ שינוי הוראה ועוד.
2. עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע השירות בניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה.
3. לעניין הטבות לפעילות בערוצים ישירים ראה נספח ה'.
  - מניות, אגרות חוב . וקרנות נאמנות (*) 0.900%
מינימום 25 דולר
מכסימום 7500 דולר
בביצוע 4. קניה/מכירה - לרבות הצעת רכש/מכר.
5. העמלה תיגבה גם על פדיון מסוג פדיון בעין וגם על החלפה או גריעה של נייר ערך במסגרת הסדר בקשר עם ניירות הערך של החברה.
6. (*)לרבות תעודות בונדס של מדינת ישראל וכן נייר ערך אחר למעט המפורסם בסעיף (4).
7. פטור מעמלה: קניה או מכירה של ני"ע מסוג CP-COMMERCIAL PAPER.
8. בנוסף יגבו הוצאות צד ג', לרבות הוצאות ברוקר והוצאות צד ג' ניירות ערך,כפי חלק 11 לתעריפון.
9. קניה/מכירה שלא בוצעה -25 ש"ח.
10. עמלת מינימום תיגבה לפי הסכום הנקוב כעמלת מינימום אך לא יותר מ-30% משווי התמורה.
11. קניה/מכירה-לרבות במסגרת אירוע מסוג "מיזוג כהצעת רכש".
  - אופציות 5%
מינימום 7 דולר ליחידת אופציה
מכסימום 300 דולר ליחידת אופציה
בביצוע 12. בקניית ני"ע הנסחר בבורסה בחו"ל המבוצעת בפעולת "קניה מרוכזת לתיק" בלאומי טרייד, תיגבה עמלה אחוזית ללא מינימום.
13. לעניין הטבות לקבוצות אוכלוסייה ראה נספח א'.
(5) דמי ניהול פקדון ניירות ערך
(לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות)


  1. לא ניתן לגבות דמי ניהול פקדון מניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה לאחר שנמחקו מהרישום למסחר, למעט במקרה שהלקוח הוא בעל עניין בחברה שניירות הערך שלה נמחקו מהמסחר בעקבות הצעת רכש מלאה, כמשמעותה בסעיף 336 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.
2. לא ניתן לגבות דמי ניהול פקדון ניירות ערך עבור מילווה קצר מועד או עבור קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה - 1994.
3. העמלה נגבית במהלך החודש העוקב לרבעון לפי שווי ני"ע ביום האחרון של הרבעון ובהתאם למספר ימי האחזקה.
  - הנסחרים/אינם נסחרים בארץ 0.150% לרבעון
מכסימום 3700 ש"ח לני"ע
11500 לפקדון
כמפורט בהערה 3 של ני"ע ברבעון.
במקרה של מכירה/פדיון/מימוש/ המרה/העברה/הקטנת יתרה של ני"ע במהלך רבעון - העמלה נגבית ביום ביצוע הפעולה הנ"ל עפ"י שווי ני"ע הרלבנטיים באותו יום ובהתאם למספר ימי האחזקה של ני"ע ברבעון.
לקוחות PEPPER INVEST - עמלת דמי ניהול פקדון ני"ע הנסחרים בחוץ לארץ נגבית בשקלים בתחילת כל רבעון עבור הרבעון הקודם ומחושבת על בסיס שווי הפיקדון מידי יום, בצבירה לפי מספר הימים ברבעון. במקרה של סגירת פיקדון ני"ע במהלך הרבעון, העמלה תגבה במועד סגירת הפיקדון.
  - הנסחרים/אינם נסחרים בחוץ לארץ 0.200% לרבעון
מכסימום 7400 ש"ח לני"ע
23000 לפקדון
כמפורט בהערה 3 4. בהקטנת יתרה במהלך רבעון - תיגבה עמלת מקסימום לעסקה ללא צבירה.
5. בחיוב רבעוני - תיגבה עמלת מקסימום לני"ע או לפיקדון הנמוכה מביניהן.
6. העמלה לא תעלה על 30% מתמורת העסקה.
7. בשוק המעו"ף ייגבו דמי ניהול גם על יתרות דביטוריות.
8. במהלך השנה הראשונה לאחר פתיחת פיקדון כאמור על ידי לקוח באפליקציה הסלולרית, ישלם הלקוח עמלה בשיעור שלא יעלה על 50% מהתעריף הנקוב בשדה "מחיר".
לעניין הטבות לקבוצות אוכלוסייה ראה נספח א'.
(6) העברת ניירות ערך

  1. "חשבון אותו לקוח", לרבות חשבון משותף של הלקוח עם בן או בת זוגו.
2. העברת ני"ע לחשבון אותו לקוח בעת סגירת חשבון, לא תעלה על 10 ש"ח להעברת התיק והוצאות צד ג' (3*).
3. "גוף פיננסי"-כהגדרתו בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010.
4. בהעברת ני"ע הנסחרים בארץ תגבינה בנוסף לעמלה, גם הוצאות לצד ג' לפי חלק 11 לתעריפון, לרבות הוצאות בורסה ואחרות.
5. בהעברת ני"ע הנסחרים בחו"ל תגבינה בנוסף לעמלה, גם הוצאות צד ג' לפי חלק 11 לתעריפון,
  - לחשבון אותו לקוח בגוף פיננסי . אחר (בפיקוח) 5 ש"ח להעברה

בביצוע לרבות הוצאות בורסה, הוצאות צד ג' ניירות ערך ועוד.
6. פטור: העברה של ני"ע לפיקדון של אותו לקוח בבנק.
  - לחשבון לקוח אחר 0.250% משווי ני"ע
מינימום 27 ש"ח לני"ע
מכסימום 850 ש"ח לתיק
בביצוע  
(7) המרת איגרות חוב ושטרי הון למניות, מימוש אופציות (לרבות אופציות מעו"ף) והמרת ניירות ערך דואליים.


  1. בהמרת אג"ח ושטרי הון למניות ובמימוש אופציות, העמלה מחושבת משווי ני"ע המתקבלים.
2. בהמרת נייר הנסחר בארץ לנייר הנסחר בחו"ל ולהיפך, ייגבו הוצאות קורספונדנט (במידה ותהיינה) לפי חלק 11 לתעריפון.
  - המרת אג"ח ושטרי הון למניות . ומימוש אופציות 0.400%
מינימום 24 ש"ח לנייר המומר
מכסימום 30% מתמורת העסקה
   
  - המרת נייר הנסחר בארץ לנייר . הנסחר בחו"ל ולהיפך 45 דולר לעסקה

   

הערות לחלק