נתונים נבחרים
 בסיס ממוצע 2018
  מדד המחירים  100.2
  ריבית פריים    1.6%
  ליבור (3 חוד')  0.23%