נתונים נבחרים
 בסיס ממוצע 2018
  מדד המחירים  101.7
  ריבית פריים    1.75%
  ליבור (3 חוד')  2.34%