06/18  בסיס ממוצע 2016  
101.3 מדד המחירים לצרכן
06/18  בסיס יולי 2011
112.6  מדד תשומות הבניה
26/02/15
1.6%             ריבית פריים
20/07/18
2.34%  ('ליבור דולר(3 חוד