02/18  בסיס ממוצע 2016  
100 מדד המחירים לצרכן
02/18  בסיס יולי 2011
112  מדד תשומות הבניה
26/02/15
1.6%             ריבית פריים
16/03/18
2.20%  ('ליבור דולר(3 חוד