01/19  בסיס ממוצע 2016  
101.101 מדד המחירים לצרכן
01/19  בסיס יולי 2011
114  מדד תשומות הבניה
30/11/18
1.75%             ריבית פריים
15/02/19
2.68%  ('ליבור דולר(3 חוד