09/17  בסיס ממוצע 2016  
100.3 מדד המחירים לצרכן
09/17  בסיס יולי 2011
110.5  מדד תשומות הבניה
26/02/15
1.6%             ריבית פריים
16/10/17
1.35%  ('ליבור דולר(3 חוד