04/18  בסיס ממוצע 2016  
100.7 מדד המחירים לצרכן
04/18  בסיס יולי 2011
112.4  מדד תשומות הבניה
26/02/15
1.6%             ריבית פריים
24/05/18
2.32%  ('ליבור דולר(3 חוד