10/18  בסיס ממוצע 2016  
101.8 מדד המחירים לצרכן
10/18  בסיס יולי 2011
113.2  מדד תשומות הבניה
26/02/15
1.6%             ריבית פריים
21/11/18
2.68%  ('ליבור דולר(3 חוד