07/17  בסיס ממוצע 2016  
99.9 מדד המחירים לצרכן
07/17  בסיס יולי 2011
109.8  מדד תשומות הבניה
26/02/15
1.6%             ריבית פריים
22/08/17
1.32%  ('ליבור דולר(3 חוד