05/17  בסיס ממוצע 2016  
100.7 מדד המחירים לצרכן
05/17  בסיס יולי 2011
109.4  מדד תשומות הבניה
26/02/15
1.6%             ריבית פריים
23/06/17
1.29%  ('ליבור דולר(3 חוד