08/18  בסיס ממוצע 2016  
101.4 מדד המחירים לצרכן
08/18  בסיס יולי 2011
113.1  מדד תשומות הבניה
26/02/15
1.6%             ריבית פריים
21/09/18
2.37%  ('ליבור דולר(3 חוד