11/17  בסיס ממוצע 2016  
100.3 מדד המחירים לצרכן
11/17  בסיס יולי 2011
110.8  מדד תשומות הבניה
26/02/15
1.6%             ריבית פריים
15/12/17
1.61%  ('ליבור דולר(3 חוד