נתונים נבחרים
 09/19  בסיס ממוצע 2018  
  מדד המחירים לצרכן  100.8
 09/19  בסיס יולי 2011
  מדד תשומות הבניה  114.4
 30/11/18
  ריבית פריים    1.75%
 18/10/19
  ליבור דולר   (3 חוד')  1.95%