נתונים נבחרים
 07/19  בסיס ממוצע 2018  
  מדד המחירים לצרכן  100.8
 07/19  בסיס יולי 2011
  מדד תשומות הבניה  114.3
 30/11/18
  ריבית פריים    1.75%
 19/08/19
  ליבור דולר   (3 חוד')  2.15%