נתונים נבחרים
 04/20  בסיס ממוצע 2018  
  מדד המחירים לצרכן  100.4
 04/20  בסיס יולי 2011
  מדד תשומות הבניה  114.8
 10/04/20
  ריבית פריים    1.6%
 01/06/20
  ליבור דולר   (3 חוד')  0.34%