הבהרה משפטית לוגו לאומי


1.המידע המופיע במסגרת שירות זה עשוי להשתנות מזמן לזמן ומסופק על בסיס מיטב המאמצים בלבד. החישוב אינו מתייחס לתעודה ספציפית, אלא אך ורק לסדרה, סכום ותאריך הוצאה.

2.הבנק אינו אחראי באופן כלשהו לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם עקב הסתמכות על המידע המופיע בשירות זה, לרבות עקב שיבושים במידע, מידע שגוי, לא מלא, לא מדוייק ו/או לא מעודכן.

3.המידע אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לביצוע פעולות ו/או עסקאות כלשהן לרבות פדיון לפני המועד הרשמי או בכל מועד שהוא.

4.המידע אינו מהווה תחליף לשיקול הדעת העצמאי של הגולשים ו/או לייעוץ או טיפול על ידי הבנק המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל בעל אג"ח.

5.פדיון מוקדם של האג"ח יבוצע אך ורק בסניפי הבנק במדינת ישראל. החישוב המחייב הוא החישוב שייערך בסניפי הבנק בלבד.

6.הבנק אינו מתחייב לפדות את האג"ח ופדיונן כפוף לאישורו.

7.יש לפנות אל הבנק לשם קבלת המידע המלא אודות הפדיון.

8.השימוש בשירות מהווה הסכמה לאמור לעיל.

סגירה הדפסה הדפסה