נתונים כלכליים
1.60 ריבית הפריים *
3.8900 שער דולר יציג *
4.3273 שער אירו יציג *
-0.1 מדד המחירים לצרכן
0.4 מדד תשומות הבניה
08/02/2016 :מעודכן לתאריך *