נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק - לאומי

לוגו לאומי

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שעבור שירות מהשירותים הנ"ל קיימים סוגים נוספים של הטבות (כגון הטבות לקבוצות אוכלוסיה ו/או בגין שימוש בערוצים ישירים), תחושב העמלה לפי ההטבה הגבוהה מבין סוגי ההטבות.

  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.

בחר תעריפוןבחר מגזר


נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק
לקוחות ישיר לאומי

החזר 20% מעמלות מסוימות (ראו פירוט) לאוכלוסיות זכאיות, בתנאי שבשנה שחלפה נגבו עמלות כאמור בסכום כולל של לפחות 100 ש"ח.
רשימת עמלות* שיש בגינן 20% החזר בסוף שנה:
 חלק 1:חשבון עו"ש (למעט סעיף 1(א)(9) החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק). לקוחות המשוייכים לאחד ממסלולי העמלות (סעיף 1(ג)) לא יהיו זכאים להחזרים בגין עמלת המסלול ובגין עמלת פעולה על ידי פקיד ועמלת פעולה בערוץ ישיר, אף במקרה של חריגה ממכסת הפעולות במסלול.
 חלק 2:מידע הודעות והתראות (למעט סעיפים 2(א)(1) הודעות, 2(א)(2) מכתב התראה של עו"ד).
 חלק 3:אשראי (למעט סעיפים:(2) עמלת טיפול בהלוואות 3(א)(2) ו-3(א)(13)פרעון מוקדם-עמלה תפעולית).
 חלק 5:מטבע חוץ(למעט סעיף 5(א)(2) הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ או משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ). *לפי תעריפון העמלות ליחידים ועסקים קטנים.
 פירוט אוכלוסיות שאינן זכאיות ל-20% החזר בסוף שנה:
אוכלוסיות שביום ביצוע חישוב הזכאות(בסוף השנה),מנהלות סוגי חשבונות כדלקמן:
 חש"ק עסקי
 חח"ד
 מועדון בל"ל
 חשבונות פרעון אשראים
 חשבון חוב"ב
 חשבונות מנוהלים ע"י מנהלי תיקים
 חשבונות ע"ש חברי קיבוצים שבהסדר
 חשבונות על שם נפטרים
 חשבונות עובדי בל"ל
 חשבונות עובדי חברות בנות
 תמורה
 וכן חשבונות שנסגרו במהלך השנה.
סיווגי החשבונות - לפי הקריטריונים הנהוגים בישיר לאומי.

בחר מגזר

עודכן בתאריך  15/06/2022   
סגירה הדפסההדפסה