נספח ה' - הטבות לפעילות בערוצים ישירים - לאומי

לוגו לאומי

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שעבור שירות מהשירותים הנ"ל קיימים סוגים נוספים של הטבות (כגון הטבות לקבוצות אוכלוסיה ו/או בגין שימוש בערוצים ישירים), תחושב העמלה לפי ההטבה הגבוהה מבין סוגי ההטבות.

  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.

בחר תעריפון


עודכן בתאריך   11/05/2022   
שם השירות מחיר לפי סוגי ערוצים ישירים מחיר באמצעות פקיד
הפקדת מזומן  - כספומט
1.65 ש"ח לפעולה 
5.50 ש"ח לפעולה 
משיכת מזומן  - כספומט
1.65 ש"ח לפעולה 
5.50 ש"ח לפעולה 
העברה לחשבון אחר  - אינטרנט וסלולר
- עמדות דיגיטל
1.65 ש"ח לפעולה 
5.50 ש"ח לפעולה 
תשלום שובר  - אינטרנט וסלולר
- עמדות דיגיטל
פטור מעמלה 
5.50 ש"ח לפעולה 
שאילתת מידע בכל נושא (החל בשאילתא השביעית בחודש)  - אינטרנט וסלולר
פטור מעמלה 
5.50 ש"ח לפעולה 
שאילתת מידע בכל נושא (החל בשאילתא השביעית בחודש)  - עמדות דיגיטל וכספומט
1.65 ש"ח לפעולה 
5.50 ש"ח לפעולה 
הפקדת שיק(לכל קבוצת שיקים עד 20 שיקים) לרבות באמצעות תיבת שירות  - סלולר
- עמדות דיגיטל וכספומט
- תיבת שירות
1.65 ש"ח לפעולה 
5.50 ש"ח לפעולה 
פנקס שיקים- רגיל (בפיקוח)  - עמדות דיגיטל
- אינטרנט וסלולר
- מענה קולי ממוחשב
0.288 ש"ח לשיק 
0.36 ש"ח לשיק 
פנקס שיקים-שיק רגיל עם העתק  - עמדות דיגיטל
- אינטרנט וסלולר
0.512 ש"ח לשיק 
0.64 ש"ח לשיק 
פנקס "שיק מתנה"  - אינטרנט
- עמדות דיגיטל
1.552 ש"ח לשיק 
1.94 ש"ח לשיק 
פנקס שיקים-שיקים מסחריים ומיוחדים למעט פנקס "שיק מתנה"(החל מהפנקס השני והלאה)  - אינטרנט
10% הטבה על התעריף המפורט בנספח ב' 
תעריף המפורט בנספח ב' 
הוראה לביטול שיק  - אינטרנט וסלולר
14.08 ש"ח לפעולה 
17.60 ש"ח לפעולה 
הוראה לביטול סדרה של שיקים עוקבים  - אינטרנט וסלולר
14.08 ש"ח לפעולה
מכסימום 42.24 ש"ח לסדרת שיקים 
17.60 ש"ח לפעולה
מכסימום 52.80 ש"ח לסדרת שיקים 
העברות ברשימה (לרבות משכורת)  - אינטרנט
1.65 ש"ח לזיכוי 
5.50 ש"ח לזיכוי 
טיפול בשיק דחוי שירות זה כולל: -הפקדת שיק דחוי -החזרתו טרם פרעונו  - עמדות דיגיטל
- אינטרנט
9.6 ש"ח לשיק 
12 ש"ח לשיק 
טיפול בשיק דחוי שירות זה כולל: -הפקדת שיק דחוי -שינוי מועד הצגתו -החזרתו טרם פרעונו  - שידור
6 ש"ח לשיק 
12 ש"ח לשיק 
העברה במערכת הזיכויים וההעברות בזמן אמת RTGS מעל 1,000,000 ש"ח  - אינטרנט
25.9 ש"ח להעברה 
37 ש"ח להעברה 
העברה במערכת הזיכויים וההעברות בזמן אמת RTGS עד 1,000,000 ש"ח  - אינטרנט
3.85 ש"ח להעברה 
5.50 ש"ח להעברה 
הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח-זמינים בסניף  - אינטרנט וסלולר
פטור מעמלה 
5 ש"ח לבקשה
בתוספת 0.50 ש"ח לעמוד 
הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח-לא זמינים בסניף  - אינטרנט וסלולר
פטור מעמלה 
10 ש"ח לבקשה
בתוספת 0.50 ש"ח לעמוד 
טיפול באשראי ובטחונות-הלו.שאינן לדיור-מעל 100,000 ש"ח("אשראי בקליק"/ "הלוואת דיגיטל")  - עמדות דיגיטל וכספומט
- אינטרנט וסלולר
פטור מעמלה 
0.750%
מינימום 1000 ש"ח
מכסימום 10000 ש"ח 
פרעון מוקדם של הלוואה (עמלה תפעולית)(מתאפשר בחלק מההלוואות).  - אינטרנט וסלולר
48 ש"ח לבקשה 
60 ש"ח לבקשה 
קניה,מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א למעט קרנות נאמנות ,אופצ' וחוזים עתידיים במעוף:     
-מניות ואגרות חוב  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
0.4%
מינימום 26 ש"ח
אך לא יותר מ-27% מהתשלום
מכסימום 6300 ש"ח 
0.65%
מינימום 27 ש"ח
אך לא יותר מ-30% מהתשלום
מכסימום 7000 ש"ח 
-מניות ואגרות חוב עמלת אי ביצוע/ שינוי/ביטול  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
פטור מעמלה 
25 ש"ח 
-מלווה קצר מועד  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
0.095%
מינימום 18 ש"ח
אך לא יותר מ-27% מהתשלום
מכסימום 1800 ש"ח 
0.1%
מינימום 20 ש"ח
אך לא יותר מ-30% מהתשלום
מכסימום 2000 ש"ח 
-מלווה קצר מועד- עמלת אי ביצוע/ שינוי/ביטול  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
פטור מעמלה 
20 ש"ח 
קניה,מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
3.8% מתמורת העסקה
מינימום 18 ש"ח ליחידת אופציה
אך לא יותר מ-27% מהתשלום
אך לא פחות מ-4.50 ש'ח ליחידת אופציה
מכסימום 360 ליחידת אופציה 
5% מתמורת העסקה
מינימום 20 ש"ח ליחידת אופציה
אך לא יותר מ-30% מהתשלום
אך לא פחות מ-5.00 ש'ח ליחידת אופציה
מכסימום 400 ליחידת אופציה 
קניה,מכירה של ני"ע בחוץ לארץ:     
-מניות וקרנות נאמנות  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
0.3%
מינימום 24 דולר
אך לא יותר מ-27% מהתשלום
מכסימום 6750 דולר 
0.9%
מינימום 25 דולר
אך לא יותר מ-30% מהתשלום
מכסימום 7500 דולר 
-מניות וקרנות נאמנות-קניה או מכירה שלא בוצעה  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
פטור מעמלה 
25 ש"ח 
-אופציות-הנסחרות בארה"ב  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
2 דולר 
5%
מינימום 7 דולר ליחידת אופציה
מכסימום 300 דולר ליחידת אופציה 
-אופציות-קניה או מכירה שלא בוצעה  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
פטור מעמלה 
25 ש"ח 
טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה:     
-איגרות חוב ממשלתיות  - אינטרנט
- גישה ישירה/TRADE ON
0.09% מסכום ההקצאה
מינימום 16 ש"ח להקצאה
אך לא יותר מ-27% מהתשלום 
0.1% מסכום ההקצאה
מינימום 27 ש"ח להקצאה
אך לא יותר מ-30% מהתשלום 
-שאר ניירות הערך  - אינטרנט
- גישה ישירה/TRADE ON
0.045% מסכום הזמנה
מינימום 16 ש"ח מסכום הזמנה 
0.05% מסכום הזמנה
מינימום 27 ש"ח מסכום הזמנה 
עמלת חליפין- מט"י-מט"ח -בהמרת מט"ח  - עמדות דיגיטל
- אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
0.16% מהשווי
מינימום 5.76 דולר
מכסימום 2400 דולר 
0.200% מהשווי
מינימום 7.20 דולר
מכסימום 3000 דולר 
עמלת חליפין- מט"י-מט"ח במשיכת מט"ח  - כספומט
פטור מעמלה 
0.200% מהשווי
מינימום 7.20 דולר
מכסימום 3000 דולר 
עמלת חליפין- מט"ח-מט"ח -בהמרת מט"ח  - עמדות דיגיטל
- אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
0.24% מהשווי
מינימום 8 דולר
מכסימום 2400 דולר 
0.300% מהשווי
מינימום 10 דולר
מכסימום 3000 דולר 
העברת מט"ח לחוץ לארץ מ-600 $ -חד פעמית  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
0.2025% מהשווי
מינימום 20.25 דולר
מכסימום 135 דולר 
0.225% מהשווי
מינימום 22.50 דולר
מכסימום 150 דולר 
העברת מט"ח לחו"ל עד 600 $-חד פעמית  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
9 דולר להעברה 
10 דולר להעברה 
העברת מט"ח בארץ- לחשבון או מחשבון אותו לקוח (בפיקוח) מחוץ לבנק  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
9 דולר להעברה 
10 דולר להעברה 
העברת מט"ח בתוך הבנק-העברה אחרת  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
5.13 דולר להעברה 
5.70 דולר להעברה 
העברת מט"ח בארץ- העברה אחרת-מחוץ לבנק עד 600 דולר  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
9 דולר להעברה 
10 דולר להעברה 
העברת מט"ח בארץ- העברה אחרת-מחוץ לבנק מ- 600 דולר  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
0.135% מהשווי
מינימום 20.25 דולר
מכסימום 135 דולר 
0.150% מהשווי
מינימום 22.50 דולר
מכסימום 150 דולר 
משיכת מזומן מחשבון מט"ח באותו מטבע - הפרשי שער  - כספומט
הטבה של 10% 
הפרשי שער בין שער מכירה מזומן לשער
מכירה העברות והמחאות 
דמי טעינה (לגבי כרטיסי אשראי לאומי נטענים בלבד)  - הוראת קבע
- אינטרנט
1 ש"ח לטעינה 
1.65 ש"ח לטעינה 
הנפקת כרטיס חליפי -הנפקה רגילה-במקרה של אובדן או גניבה -MAX (לשעבר לאומי קארד)  - אינטרנט וסלולר
- מענה קולי ממוחשב
15 ש"ח 
30 ש"ח 
הנפקת כרטיס חליפי- הנפקה רגילה-במקרה של אובדן או גניבה -ישראכרט וכאל  - אינטרנט וסלולר
15 ש"ח 
30 ש"ח 
הפקה או הדפסה של מסמכים (דפי פירוט) המצויים במאגר הממוחשב של MAX (לשעבר לאומי קארד)  - אינטרנט וסלולר
- מענה קולי ממוחשב
פטור מעמלה 
11 ש"ח 
הפקה או הדפסה של מסמכים (דפי פירוט) המצויים במאגר הממוחשב של ישראכרט וכ.א.ל  - אינטרנט וסלולר
פטור מעמלה 
11 ש"ח 
איתור מסמכים (דפי פירוט) מהמאגר של חברות כרטיסי האשראי המתפעלות  - אינטרנט וסלולר
פטור מעמלה 
15 ש"ח 
פתיחת א"ד יבוא, וניצול ראשון  - אינטרנט
- גישה ישירה/TRADE ON
4.5% לשנה מסך הא.ד.
מינימום 175.5 דולר 
5% לשנה מסך הא.ד.
מינימום 195 דולר 
פתיחת א"ד יבוא- הגדלת הסכום ו/או הארכת התוקף של א.ד יבוא  - אינטרנט
- גישה ישירה/TRADE ON
4.5% לשנה מסך הא.ד.
מינימום 67.5 דולר 
5% לשנה מסך הא.ד.
מינימום 75 דולר 
טיפול בא.ד מקויים  - אינטרנט
- גישה ישירה/TRADE ON
0.135% מסך הא.ד.
מינימום 54 דולר 
0.150% מסך הא.ד.
מינימום 60 דולר 
שינוי בתנאי א.ד. (תיקון)  - אינטרנט
- גישה ישירה/TRADE ON
54 דולר לתיקון 
60 דולר לתיקון 
הוצאת אישור זמני או הסבת שטר מטען לפני שהתקבלו הדוקומנטים בבנק  - אינטרנט
- גישה ישירה/TRADE ON
0.18% מסך המשלוח
מינימום 45 דולר 
0.200% מסך המשלוח
מינימום 50 דולר 
ביצוע תשלום דחוי של דוקומנטים לגבייה  - אינטרנט
- גישה ישירה/TRADE ON
0.1125% מהתשלום
מינימום 31.5 דולר 
0.125% מהתשלום
מינימום 35 דולר 
תשלום עבור דוקומנטים שהתקבלו ישירות אצל הלקוח (חשבון פתוח) ועבור יבוא במעבר (טרנזיט)  - אינטרנט וסלולר
- גישה ישירה/TRADE ON
0.45% מסך התשלום
מינימום 27 דולר 
0.500% מסך התשלום
מינימום 30 דולר 

סגירה הדפסההדפסה