תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים - לאומי

לוגו לאומי

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שעבור שירות מהשירותים הנ"ל קיימים סוגים נוספים של הטבות (כגון הטבות לקבוצות אוכלוסיה ו/או בגין שימוש בערוצים ישירים), תחושב העמלה לפי ההטבה הגבוהה מבין סוגי ההטבות.

  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.

בחר תעריפון


תעריפון כרטיסי חיוב לאומי

שירות מחיר
כרטיסי אשראי לאומי  דמי כרטיס - בכרטיס מסוג: ויזה מקומי/קלאסי/נטען  14 ש"ח
מועד גביה מידי חודש 
     דמי כרטיס - בכרטיס מסוג: ויזה/מסטרקארד(רגיל ומולטי )-בינלאומי  17 ש"ח
מועד גביה מידי חודש 
     דמי כרטיס - בכרטיס מסוג: ויזה/מסטרקארד(רגיל ומולטי )-זהב  18 ש"ח
מועד גביה מידי חודש 
     דמי כרטיס - בכרטיס מסוג: ויזה/מסטרקארד(רגיל ומולטי )-עסקי  20 ש"ח
מועד גביה מידי חודש 
     דמי כרטיס-בכרטיס מסוג: ויזה/מסטרקארד(רגיל ומולטי )-פלטינה  21 ש"ח
מועד גביה מידי חודש 
     דמי כרטיס-בכרטיס מסוג: FIRST  40 ש"ח
מועד גביה מידי חודש 
     דמי כרטיס-בכרטיס מסוג: FLY CARD  39 ש"ח
מועד גביה מידי חודש 
     דמי כרטיס-בכרטיס מסוג: DEBIT  8 ש"ח
מועד גביה מידי חודש 
     דמי טעינה (לגבי כרטיסים נטענים בלבד)  1.65 ש"ח לטעינה
מועד גביה מיידי 
     ------ השירותים הבאים ניתנים על ידי חברות האשראי,והעמלות נגבות על ידן.   
עסקה בתשלומים  עמלת תשלום נדחה בשל עסקאות שבוצעו עד יום י"א בשבט התשע"ה (31 בינואר 2015)  0.50 ש"ח לתשלום בעסקה 
שירותים מיוחדים  (ב) טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה.  15 ש"ח 
     (ג) פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות.  40 ש"ח לבקשה 
     (ד) הנפקת כרטיס חליפי.  הנפקה רגילה
30 ש"ח
הנפקה מיידית
50 ש"ח 
שירותים במטבע חוץ  (א) עסקאות בדולר או באירו  3% מסכום העסקה 
     עסקאות במטבע אחר  3% מסכום העסקה 
     (ב) משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ  3% מסכום העסקה 
     משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ  3% מסכום העסקה 
     משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק  3% מסכום העסקה 
     משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק  3% מסכום העסקה 
     משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו מטבע  19 ש"ח 
     (ה) רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי  6 דולר 
מידע  (א) הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח.  11 ש"ח 
     (ב) איתור מסמכים.  15 ש"ח 
שירותים נוספים  לשירותים נוספים העשויים להיות כרוכים במתן שירות של כרטיסי אשראי לאומי,ראו התעריפון המלא.   
        

הטבות: 1. כרטיס לאומי: בעלי חשבון לאומי צעיר ובעלי חשבון 18+ המחזיקים בכרטיס אשראי המשויך למועדון "לאומי צעיר" או למועדון "יותר" (לא כולל כרטיסי FIRST או FLY CARD) פטורים מדמי כרטיס אשראי ומעמלת תשלום נדחה למשך תקופה של 3 שנים מיום שיוך הכרטיס למועדון או, עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון ע"פי קביעת הבנק, לפי המוקדם מבין השניים.

2. כרטיס נטען:כרטיסים המשויכים למועדון "לאומי צעיר" פטורים מדמי כרטיס ומדמי טעינה.

3. כרטיס לאומי: בעלי חשבון "לאומי סטודנט" המחזיקים בכרטיס אשראי המשויך למועדון "לאומי סטודנט" (לא כולל כרטיסי FIRST או FLY CARD) יהנו מפטור בדמי כרטיס אשראי למשך תקופה של 4 שנים מיום שיוך הכרטיס למועדון או, עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון ע"פ קביעת הבנק, לפי המוקדם מביןהשניים.

4. כרטיס לאומי:בעלי חשבון "לאומי חייל משוחרר" המחזיקים בכרטיס אשראי המשויך למועדון "לאומי חייל משוחרר" (לא כולל כרטיסי FIRST או FLY CARD) יהנו מהטבה של 50% בדמי כרטיס אשראי למשך תקופה של 3 שנים מיום שיוך הכרטיס למועדון או, עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון ע"פי קביעת הבנק, לפי המוקדם מבין השניים 5. מלקוח המחזיק יותר משני כרטיסים המשויכים לאותו חשבון,ייגבו דמי כרטיס רק עבור שני הכרטיסים בעלי חיוב דמי הכרטיס הגבוהים ביותר בפועל.לגבי כרטיסים אלה תחושב הטבת ה-PAYBACK כאמור בהערה 1 לסעיף 6(א)(1) בתעריפון המלא.

6. לעניין הטבות לפעילות בערוצים ישירים ראה נספח ה'.

7. תאגיד בנקאי לא יגבה עמלת דמי כרטיס בעד כרטיס חיוב מיידי שהונפק ללקוח שברשותו כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אותו תאגיד בנקאי וזאת לתקופה של63 חודשים ממועד ההנפקה של כרטיס החיוב המיידי.

8. הטבת PAYBACK-החזר בגין מחזור עסקות בכרטיס אשראי (עבור עסקות שחויבו במועד חיוב קודם).הטבת PAYBACK תינתן על בסיס מחזורי עסקות מלאים בלבד, כפי שיפורטו להלן.הטבה זו תחושב ותינתן ביחס לכל כרטיס אשראי בנפרד.בחודש בו לא נגבית עמלת דמי כרטיס, לא תינתן הטבת PAYBACK גם אם במועד חיוב קודם בוצעו עסקות בגובה מחזור עסקות המזכה בהטבה.

ההטבה הנ"ל תינתן לפי סוג הכרטיס, כמפורט להלן: לגבי כרטיס מסוג ויזה/מסטרקארד מקומי/קלאסי: בגין מחזור עסקות בסכום של 3,000 ש"ח ומעלה במועד חיוב קודם,יוחזרו 30% מדמי הכרטיס שנגבו במועד החיוב הנוכחי; בגין מחזור עסקאות בסכם של 5,000 ש"ח ומעלה במועד חיוב קודם, יוחזרו מלוא דמי הכרטיס שנגבו במועד החיוב הנוכחי, לגבי כרטיס מסוג ויזה/ מסטרקארד בינלאומי,זהב,עסקי ופלטינה-בגין מחזור עסקות בסכום של 5,000 ש"חומעלה במועד חיוב קודם,יוחזרו 30% מדמי הכרטיס שנגבו במועד החיוב הנוכחי; בגין מחזור עסקות בסכום של 10,000 ש"ח ומעלה במועד חיוב קודם,יוחזרו מלוא דמי הכרטיס שנגבו במועד החיוב הנוכחי.

הטבה מסוג PAYBACK אינה תקפה לכרטיסים המשויכים ל"מסלול תעופה", למועדון ייעודי ו/או לכרטיס מסוג DEBIT,כרטיסים נטענים,FLYCARD ו-FIRST.

במקרה של הטבה בדמי הכרטיס שהיא אישית/לקבוצות אוכלוסייה/לפי הסדר כלשהוא, תחול אותה הטבה, והטבת ה-PAYBACK תחול רק במקרה של מחזור עסקות המזכות בפטור מלא.

לעניין זה,"מחזור עסקות"-רכישת מוצרים ו/או שירותים, שבוצעה בישראל או בחו"ל באמצעות כרטיס האשראי.

"מחזור עסקות" אינו כולל משיכות מזומן בארץ ובחו"ל (לרבות משיכות מזומן בנקודות מכירה) וכן אינו כולל זיכויים,העברות כספים וחיובים בגין השימושבכרטיס האשראי כמפורט להלן: דמי כרטיס, דמי חבר מועדון, היטל שירותים מיובאים ,עמלות,זיכויי ריבית וחיובי ריבית, הצמדות למדד או לשער מט"ח, הסבות ופירעון שוטף של עסקות, מוצרי אשראי, הטבות פיננסיות ו/או כל עסקה ותוכנית אשראי אחרת שתוגדר על ידי הבנק. מובהר, כי בנוסף לאמור לעיל, העברות כספים לא תיחשבנה ב"מחזור עסקות".

מלקוח המחזיק יותר משני כרטיסים המשויכים לאותו חשבון, ייגבו דמי כרטיס רק עבור שני הכרטיסים בעלי חיוב דמי הכרטיס הגבוהים ביותר בפועל. לגבי כרטיסים אלה תחושב הטבת ה-PAYBACK כאמור לעיל.

ללאומי שמורה הזכות, בכל עת, לבטל את ההטבות השונות בכרטיסי האשראי ו/או לשנות ו/או לעדכן את תנאי ההטבות כאמור.

* הסבר על אופן ההמרה: המרה ממטבע העסקה המקורי לחשבון שקלי תבוצע לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות חברת כרטיסי האשראי המתפעלת.

ככל שלא קיים שער יציג בבנק ישראל תבוצע המרה באופן הבא: בכרטיסי ויזה: ממטבע העסקה המקורי,לדולר ארה"ב לפי שער הנקבע ע"י ויזה אינטרנשיונל,ולשקל,לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות חברת כרטיסי האשראי המתפעלת. בכרטיסי מאסטרקארד: ממטבע העסקה המקורי,לאירו,לפי שער הנקבע ע"י מאסטרקארד אינטרנשיונל,ולשקל,לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות חברת כרטיסי האשראי המתפעלת. עבור משיכה/עסקה במטבע חוץ המבוצעת באמצעות כרטיס מסוג FITST ייגבה שיעור של 2% מסכום העסקה.

העמלה תיגבה גם בעבור עסקאות ומשיכות מט"ח בהן מטבע העסקה שונה ממטבע החיוב אותו בחר הלקוח.

פרטים מלאים בקשר לעמלות המופיעות בתעריפון זה והטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק-בתעריפון המלא ללקוחות יחידים ועסקים קטנים.

בחר תעריפון


עודכן בתאריך   11/05/2022   
סגירה הדפסההדפסה