תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים - לאומי

לוגו לאומי

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שעבור שירות מהשירותים הנ"ל קיימים סוגים נוספים של הטבות (כגון הטבות לקבוצות אוכלוסיה ו/או בגין שימוש בערוצים ישירים), תחושב העמלה לפי ההטבה הגבוהה מבין סוגי ההטבות.

  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.

בחר תעריפון


תעריפון עובר ושב

שירות מחיר
פעולות בסיסיות {1}  (א) פעולה על ידי פקיד (פעולות בסניף,כולל פעולות באמצעות טלפון או פקס ובאמצעות מוקד טלפוני מאויש). שירות זה כולל אחת הפעולות האלה, הנעשות באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש: הפקדת מזומן, משיכת מזומן, הפקה ומשלוח תדפיס לבקשת לקוח, העברה או הפקדה לחשבון אחר פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי), הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים  5.50 ש"ח לפעולה
מועד גביה בתחילת החודש עבור
החודש שקדם לו 
     עד 20 שיקים), תשלום שובר, פריטה של מזומן. לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם עם מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק,זכאים ל-4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר של פעולה בערוץ ישיר.זכאות כאמור של אדם עם מוגבלות תחל ב-1 בחודש שלאחר הצגת תעודה או אישור כנדרש.   
     (ב) פעולה בערוץ ישיר. שירות זה כולל אחת הפעולות האלה: זיכוי חשבון באמצעות מסלקה, חיוב בכרטיס אשראי למעט כרטיס לחיוב מיידי, הפקדת מזומן, משיכת מזומן במכשיר אוטומטי {2}, העברה או הפקדה לחשבון אחר, תשלום שובר, שאילתת מידע בכל נושא (החל משאילתה השביעית בחודש) {3}, משיכת שיק,הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים-עד 20 שיקים) לרבות באמצעות תיבת שרות, חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע.  1.65 ש"ח לפעולה
מועד גביה בתחילת החודש עבור
החודש שקדם לו 
פנקס שיקים  פנקס שיקים רגיל.  (בפיקוח)
0.36 ש"ח לשיק
מועד גביה בהספקה לבנק 
מסגרת אשראי  (א) הקצאת אשראי ליחיד (במקרה של אי-ניצול מסגרת האשראי ברבעון) {4} 12 ש"ח לרבעון
מועד גביה סוף רבעון 
     (ב) הקצאת אשראי לעסק קטן.  0.450% לרבעון
מועד גביה מראש 
החזרת חיובים  (א) החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק(ומהסיבות מוגבל,מעוקל וצו משפטי). חיוב באמצעות הוראת קבע, הרשאה לחיוב חשבון, שיק.  55 ש"ח לפעולה
מועד גביה בביצוע 
     (ב) חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית.  19.20 ש"ח לפעולה
מועד גביה בביצוע 
     (ד) הוראה לביטול חיוב. חיוב:שיק,חיוב בודד על הרשאה לחיוב חשבון וחיוב בודד על פי הוראת קבע.  17.60 ש"ח לפעולה
מועד גביה בביצוע 
שירותים מיוחדים  (א) טיפול במזומנים על ידי פקיד. שירות זה כולל:משיכת מזומן ,הפקדת מזומן ופריטת מזומן   
     מטבעות - לכל 100 מטבעות  2.40 ש"ח
מועד גביה בביצוע 
     שטרות - מעל 10,000 ש"ח  0.150% משווי העסקה
מועד גביה בביצוע 
     (ב) שיק בנקאי.  12.90 ש"ח לשיק
מועד גביה בביצוע 
מידע  (א) הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח.   
     - זמינים בסניף  5 ש"ח לבקשה
בתוספת 0.50 ש"ח לעמוד
מועד גביה בהספקה 
     אינם זמינים בסניף  10 ש"ח לבקשה
בתוספת 0.50 ש"ח לעמוד
מועד גביה בהספקה 
     (ב) דוחות לבקשת לקוח (למעט באמצעות האינטרנט).   
     דוחות סטנדרטיים,כגון: אישור יתרות,פירוט תשלומים של הלוואה, פירוט רכיבי תשלום של הלוואה, לוח סילוקין נוסף, פירוט תיק ניירות ערך, שיחזור תנועות בניירות ערך, אישור בעלות (החל מהאישור השני במהלך שנה קלנדרית).  פטור מעמלה 
     דוחות הכרוכים באיסוף מידע למשל: מסירת מידע היסטורי בדבר ריבית, שערי חליפין, שערי ניירות ערך , וכן מכתבים לא סטנדרטיים או מכתב המלצה.  פטור מעמלה 
     (ג) איתור מסמכים.  פטור מעמלה 
     (ד) קבלת מידע בתקשורת לבקשת הלקוח שירות זה כולל מתן מידע באמצעים כמו: פקס, טלפון, טלפון סלולרי, דואר אלקטרוני.   
     (1) תדפיס פקס בתדירות קבועה  2.20 ש"ח לשאילתא
מועד גביה סוף חודש 
     (2) לאומי בזמן - חבילה משולבת  פטור מעמלה 
     (3) לאומי בזמן - חבילת בסיס  פטור מעמלה 
שירותים נוספים  לשירותים נוספים ראו התעריפון המלא.   
10  מסלול  (א) מסלול בסיסי - "לאומי DIGITAL" מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר.  10 ש"ח בפיקוח
מועד גביה בתחילת החודש עבור
החודש שקדם לו 
     (ב) מסלול מורחב - "לאומי DIGITAL PLUS" מסלול הכולל עד 10 פעולות על ידי פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר  25 ש"ח
מועד גביה בתחילת החודש עבור
החודש שקדם לו 
        

{1} הבנק רשאי לגבות את הגבוה מבין שני אלה: (1) הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר ופעולות על ידי פקיד, שביצע הלקוח בפועל. (2) עמלת מינימום בסכום שאינו עולה על מחיר של פעולה אחת - על ידי פקיד.

{2} משיכה ממכשיר סמוך לסניף או ממכשיר נדרש באמצעות כל כרטיס, או משיכה ממכשיר מרוחק באמצעות כרטיס שהתאגיד הבנקאי הנפיק. לגבי משיכת מזומן ממכשיר מרוחק שאינו מכשיר נדרש באמצעות כרטיס שלא הונפק בידי התאגיד הבנקאי-התאגיד הבנקאי רשאי לגבות מחיר שונה, שיפורט בחלק 9 לתעריפון.

{3} יש לשים לב לסעיף 2(ד) להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 415 ולסעיף 31 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992 (להלן-כללי הגילוי הנאות), שהעולה מהם הוא שהתאגיד הבנקאי אינו רשאי לגבות עמלה בעד שאילתה על מידע בסיסי כהגדרתו שם, ככל שהשאילתא פוטרת את התאגיד הבנקאי מלשלוח ללקוח, על פי כללי הגילוי הנאות, מידע זה;הוראת הניהול הבנקאי התקין האמורה ניתנת לעיון באתר האינטרנט של בנק ישראל WWW.BANKISRAEL.GOV.IL.

{4} במקרה של ניצול חלקי של המסגרת יחוייב הלקוח בריבית הרבעונית או בעמלה, לפי הגבוה מביניהן.

פרטים מלאים בקשר לעמלות המופיעות בתעריפון זה והטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק - בתעריפון המלא ללקוחות יחידים ועסקים קטנים.

בחר תעריפון


עודכן בתאריך   11/05/2022   
סגירה הדפסההדפסה