לנוחותך, לוח תעריפי העמלות מחולק על פי נושאים.
כדי לברר את תעריף העמלה לשירות מסויים, בחר את הנושא המבוקש.

    נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה בעמלות הבנק
    נספח ה' - הטבות לפעילות בערוצים ישירים
  חלק 1 : חשבון עובר ושב
  חלק 2 : מידע, הודעות והתראות
  חלק 3 : אשראי
  חלק 4 : ניירות ערך
  חלק 5 : מטבע חוץ
  חלק 6 : כרטיסי חיוב
  חלק 7 : סחר חוץ
  חלק 8 : עסקאות עתידיות, עסקות בין-מטבעיות ואחרות
  חלק 9 : שירותים מיוחדים
  חלק 11 : הוצאות צד שלישי

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שעבור שירות מהשירותים הנ"ל קיימים סוגים נוספים של הטבות (כגון הטבות לקבוצות אוכלוסיה ו/או בגין שימוש בערוצים ישירים), תחושב העמלה לפי ההטבה הגבוהה מבין סוגי ההטבות.

  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.