התעריפון מעודכן לתאריך : 15/06/2022
שירות מחיר מועד
הגביה
הערות/מידע נוסף
מספר שירות מחיר מועד
הגביה
הערות/מידע נוסף
(1) דמי כרטיס

   
 

   
  בכרטיס מסוג: ויזה מקומי/קלאסי /נטען 14 ש"ח

מידי חודש 1. החיוב הראשון בדמי הכרטיס יבוצע באופן יחסי עבור התקופה שתחילתה במועד המוקדם מבין אלה:
(א) המועד שבו ניתן להשתמש בכרטיס לאחר מסירתו ללקוח
(הפעלת הכרטיס);(ב) המועד בו ביצע הלקוח עסקה בכרטיס;וסיומה בחודש הבא,במועד החיוב שבחר הלקוח(עבור כרטיסים המתופעלים על ידי החברות כ.א.ל וישראכרט) או בתום החודש הקלנדרי הנוכחי
(עבור כרטיסים המתופעלים על ידיחברת מקס איט פיננסים בע"מ
(לשעבר חברת לאומי קארד)).במקרהשל ביטול הכרטיס עד 30 יום ממסירתו מבלי שבוצעה בו כל פעולה,לא ישולמו דמי כרטיס או יוחזרו אם נגבו,לפי העניין.
במקרה של שינוי מועד החיוב- ישולמו מלוא דמי הכרטיס במועד החיוב החדש שבחר הלקוח.בעת ביטול כרטיס,החיוב האחרון בדמי הכרטיס יבוצע באופן הבא:(א) עבור כרטיסים המתופעלים על ידי
  בכרטיס מסוג: ויזה/מסטרקארד
(רגיל ומולטי)-בינלאומי
17 ש"ח

מידי חודש החברות כ.א.ל וישראכרט-דמי הכרטיס יחושבו עבור התקופה שבין מועד החיוב הקודם של הלקוח לבין מועד ביטול הכרטיס.(ב) עבור כרטיסים המתופעלים על ידי חברת מקס איט פיננסים בע"מ (לשעבר חברת לאומי קארד)-דמי הכרטיס יחושבו עבור התקופה שבין תחילת החודש הקלנדרי לבין מועד ביטול הכרטיס.הטבות מגזריות יינתנו בהתאם למפורט בנספח א' להטבות לקבוצות אוכלוסייה.
הטבת PAYBACK-החזר בגין מחזור עסקות בכרטיס אשראי(עבור עסקות שחויבו במועד חיוב קודם).הטבת PAYBACK תינתן על בסיס מחזורי עסקות מלאים בלבד,כפי שיפורטו להלן.הטבה זו תחושב ותינתן ביחס לכל כרטיס אשראי בנפרד.בחודש בו לא נגבים דמי כרטיס, לא תינתן הטבת PAYBACK גם אם במועד חיוב קודם בוצעו עסקות בגובה מחזור עסקות המזכה בהטבה.
ההטבה הנ"ל תינתן לפי סוג
  בכרטיס מסוג: ויזה/מסטרקארד
(רגיל ומולטי)-זהב
18 ש"ח

מידי חודש הכרטיס,כמפורט להלן:לגבי כרטיס מסוג ויזה/מסטרקארד מקומי/קלאסי :בגין מחזור עסקות בסכום של 3,000 ש"ח ומעלה במועד חיוב קודם,יוחזרו 30% מדמי הכרטיס שנגבו במועד החיוב הנוכחי;בגין מחזור עסקות בסכום של 5,000 ש"ח ומעלה במועד חיוב קודם,יוחזרו מלוא דמי הכרטיס שנגבו במועד החיוב הנוכחי.לגבי כרטיס מסוג ויזה/מסטרקארד בינלאומי,זהב, עסקי ופלטינה-בגין מחזור עסקות בסכום של 5,000 ש"ח ומעלה במועד חיוב קודם,יוחזרו 30% מדמי הכרטיס שנגבו במועד החיוב הנוכחי;בגין מחזור עסקות בסכום של 10,000 ש"ח ומעלה במועד חיוב קודם,יוחזרו מלוא דמי הכרטיס שנגבו במועד החיוב הנוכחי.
הטבה מסוג PAYBACK אינה תקפה לכרטיסים המשויכים ל"מסלול תעופה",למועדון ייעודי ו/או לכרטיס מסוג DEBIT,כרטיסים נטענים,FLYCARD ו-FIRST.
  בכרטיס מסוג: ויזה/מסטרקארד
(רגיל ומולטי)-עסקי
20 ש"ח

מידי חודש במקרה של הטבה בדמי הכרטיס שהיא אישית/לקבוצות אוכלוסייה/לפי הסדר כלשהוא,תחול אותה הטבה, והטבת ה-PAYBACK תחול רק במקרה של מחזור עסקות המזכות בפטור מלא.לעניין זה,"מחזור עסקות"- רכישת מוצרים ו/או שירותים, שבוצעה בישראל או בחו"ל באמצעות כרטיס האשראי.
"מחזור עסקות" אינו כולל משיכות מזומן בארץ ובחו"ל(לרבות משיכות מזומן בנקודות מכירה) וכן אינו כולל זיכויים,העברות כספים וחיובים בגין השימוש בכרטיס האשראי כמפורט להלן:דמי כרטיס, דמי חבר מועדון,היטל שירותים מיובאים,עמלות,זיכויי ריבית וחיובי ריבית,הצמדות למדד או לשער מט"ח,הסבות ופירעון שוטף של עסקות,מוצרי אשראי,הטבות פיננסיות ו/או כל עסקה ותוכנית אשראי אחרת שתוגדר על ידי הבנק.
מובהר,כי בנוסף לאמור לעיל, העברות כספים לא תיחשבנה
  בכרטיס מסוג: ויזה/מסטרקארד
(רגיל ומולטי)-פלטינה
21 ש"ח

מידי חודש ב"מחזור עסקות".מלקוח המחזיק יותר משני כרטיסים המשויכים לאותו חשבון,ייגבו דמי כרטיס רק עבור שני הכרטיסים בעלי חיוב דמי הכרטיס הגבוהים ביותר בפועל.לגבי כרטיסים אלה תחושב הטבת ה-PAYBACK כאמור לעיל.
ללאומי שמורה הזכות,בכל עת,לבטל את ההטבות השונות בכרטיסי האשראי ו/או לשנות ו/או לעדכן את תנאי ההטבות כאמור.
2.תאגיד בנקאי לא יגבה עמלה זו בעד כרטיס חיוב מיידי שהונפק ללקוח שברשותו כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אותו תאגיד בנקאי וזאת לתקופה של 36 חודשים ממועד ההנפקה של כרטיס החיוב המיידי.
בנוסף ייגבו, לפי העניין הוצאות לפי פרק/חלק 11 לתעריפון
  - בכרטיס מסוג: FIRST 40 ש"ח

מידי חודש  
  - בכרטיס מסוג: FLY CARD 39 ש"ח

מידי חודש  
  - בכרטיס מסוג: DEBIT 8 ש"ח

מידי חודש  
  דמי טעינה (לגבי כרטיסים נטענים בלבד) 1.65 ש"ח לטעינה

מיידי ההערות הבאות (לרבות ההטבות והפטורים) מתייחסות לכרטיס נטען: 1. פטור-מועדון לאומי צעיר.
2.הטבה-עמלת דמי טעינה באמצעות הוראת קבע ואינטרנט-1 ש"ח לטעינה.
  השירותים הבאים ניתנים על ידי חברות האשראי,והעמלות נגבות על ידן.


   
(2) עמלת תשלום נדחה בשל עסקאות שבוצעו עד יום י"א בשבט התשע"ה
(31 בינואר 2015)
0.50 ש"ח לתשלום בעסקה

  1. חיוב יתבצע בגין כל תשלום שחויב בחודש החולף כפועל יוצא מעסקת חיוב נדחה/תשלומים.
2. העמלה אינה תקפה לכרטיס נטען וכרטיס אשראי מסוג FIRST.
(4) טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה 15 ש"ח

  העמלה תיגבה רק במקרים בהם חברת כרטיסי האשראי מצאה שההכחשה לא מוצדקת.
(5) פירעון מוקדם או פירעון מיידי של עסקאות 40 ש"ח לבקשה

  "עסקאות"-לרבות עסקאות אשראי לסוגיהן.פירעון מוקדם של כל העיסקאות בשל ביטול הכרטיס ייחשב לבקשה אחת.סך כל העמלות בעד ביטול כרטיס עקב סגירת חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק,יהיה כפוף לתקרה של 40 ש"ח.העמלה אינה תקפה לכרטיס נטען.
(6) הנפקת כרטיס חליפי

  בנוסף ייגבו, לפי העניין הוצאות לפי פרק/חלק 11 לתעריפון
  - הנפקה רגילה 30 ש"ח

  לעניין הטבות לפעילות בערוצים ישירים ראה נספח ה' בתעריפון המלא ליחידים ועסקים קטנים.
  - הנפקה מיידית 50 ש"ח

   
(7) עסקאות במטבע חוץ

  אופן המרה: המרה ממטבע העסקה המקורי לחשבון שקלי תבוצע לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות חברת כרטיסי האשראי המתפעלת.ככל שלא קיים שער יציג בבנק ישראל תבוצע המרה באופן הבא:בכרטיסי ויזה:ממטבע העסקה המקורי לדולר ארה"ב לפי שער הנקבע ע"י ויזה אינטרנשיונל ,ולשקל לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות חברת כרטיסי האשראי המתפעלת.בכרטיסי מאסטרקארד:ממטבע העסקה המקורי, לאירו,לפי שער הנקבע ע"י מאסטרקארד אינטרנשיונל,ולשקל, לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות חברת כרטיסי האשראי המתפעלת.עבור עסקה במטבע חוץ המבוצעת באמצעות כרטיס מסוג FIRST ייגבה שיעור של 2% מסכום העסקה.העמלה תיגבה גם בעבור עסקות מט"ח בהן מטבע העסקה שונה ממטבע החיוב אותו בחר הלקוח.
  עסקאות בדולר או באירו 3% מסכום העסקה

   
  עסקאות במטבע אחר 3% מסכום העסקה

   
(8) משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ

  משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי/ דלפק, עם כרטיס ובלי כרטיס.
אופן המרה: המרה ממטבע העסקה המקורי לחשבון שקלי תבוצע לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות חברת כרטיסי האשראי המתפעלת.ככל שלא קיים שער יציג בבנק ישראל תבוצע המרה באופן הבא:בכרטיסי ויזה: ממטבע העסקה המקורי,לדולר ארה"ב לפי שער הנקבע ע"י ויזה אינטרנשיונל, ולשקל לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות חברת כרטיסי האשראי המתפעלת.בכרטיסי מאסטרקארד:ממטבע העסקה המקורי, לאירו,לפי שער הנקבע ע"י מאסטרקארד אינטרנשיונל,ולשקל, לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות חברת כרטיסי האשראי המתפעלת.עבור משיכת מטבע חוץ המבוצעת באמצעות כרטיס מסוג FIRST ייגבה שיעור של 2% מסכום העסקה.העמלה תיגבה גם בעבור משיכות מזומן במט"ח בהן מטבע
  משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי 3% מסכום העסקה

  העסקה שונה ממטבע החיוב אותו בחר הלקוח.
  משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי 3% מסכום העסקה

   
  משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק 3% מסכום העסקה

   
  משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק 3% מסכום העסקה

   
  משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו מטבע 19 ש"ח

   
(9) רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי 6 דולר

  העמלה תחויב בש"ח על פי השער היציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות חברת כרטיסי האשראי המתפעלת.

הערות לחלק