התעריפון מעודכן לתאריך : 10/11/2019
שירות מחיר מועד
הגביה
הערות/מידע נוסף
מספר שירות מחיר מועד
הגביה
הערות/מידע נוסף
(1) עמלת חליפין

   
  - מט"י - מט"ח 0.200% מהשווי
מינימום 7.20 דולר
מכסימום 3000 דולר
בביצוע 1. לעניין הטבות לפעילות בערוצים ישירים ראה נספח ה'.
2. פטור: המרה מפמ"ח פיצויים.
3. פטור: בפעולת המרת פנסיה מחבר העמים ורנטות מיד עם קבלתן לעניין הטבות לקבוצות אוכלוסייה ראה נספח א'.
  - מט"ח - מט"ח 0.300% מהשווי
מינימום 10 דולר
מכסימום 3000 דולר
בביצוע  
(2) הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ או משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ

  1. בהפקדה/משיכה כנגד חשבון במטבע אחר, תיגבה גם עמלת חליפין.
2.בהפקדה לחשבון באותו מטבע: - ייגבה הפרש בין שער קניה מזומן לשער קניה העברות והמחאות.
3.בקנית מזומן מול מכירת שיק או העברה לחו"ל באותו מטבע,ייגבה הפרש בין שער קניה מזומן לשער מכירה העברות והמחאות.
4.במשיכה מחשבון באותו מטבע: ייגבה הפרש בין שער מכירה מזומן לשער מכירה העברות והמחאות.
פטור: במשיכה מפמ"ח פיצויים באותו מטבע.
5.במכירה מזומן מול קנית שיק או העברה מחו"ל באותו מטבע, ייגבה הפרש בין שער מכירה
  (פירוט הפרשי השער ראה הערות)

  מזומן לשער קניה העברות והמחאות.
6.לעניין הטבות לקבוצות אוכלוסייה ראה נספח א'.
(3) החלפת מזומן שירות זה כולל: החלפת שטרות בלא שערים, ישנים או פגומים 1% מהשווי
מינימום 30 דולר
מכסימום 100 דולר
בביצוע בנוסף, ייגבו הוצאות קורספונדנט ודואר לפי המפורט בחלק 11 לתעריפון.
יובהר כי סעיף זה מתייחס למשלוח בנקנוטים לגבייה ולא לפריטת בנקנוטים.
(4) גבית שיקים במטבע חוץ 0.300% מהשווי
מינימום 18.50 דולר
מכסימום 90 דולר
בביצוע בנוסף ייגבו עמלות קורספונדנט ודואר לפי המפורט בחלק 11 לתעריפון.
(5) הפקדת שיק/פדיון שיק או המחאת נוסעים

  1. בהפקדת / קניית שיק או המחאת נוסעים, ראה טבלת ימי ערך.
2. בקניית שיקים בהם מספר ימי הערך הוא 0 בטבלת ימי הערך, ייגבו $3.2 לשיק.
3. בגין סעיף זה, ייגבו: - עמלת חליפין כאשר התמורה במט"י.
- הוצאות קורספונדנט, בכפוף לקבלת חיוב מן הקורספונדנט לפי המפורט בחלק 11 לתעריפון.
  הפקדת/קניית שיק/המחאות נוסעים כנגד מט"ח עם ימי ערך 3.20 דולר לשיק

בביצוע  
  הפקדת/קניית שיק או המחאות נוסעים כנגד מט"ח או מט"י ללא ימי ערך, קנייה לבנקנוטים והעברות לחו"ל 0.500% מהשווי בתוספת 3.20 דולר לשיק

בביצוע  
(7) שיק בנקאי 0.250% מהשווי
מינימום 10 דולר
מכסימום 85 דולר
בביצוע מכירת שיק בנקאי: 1. כאשר התמורה במט"י,תיגבה בנוסף לעמלה, עמלת חליפין.
2. העמלה תיגבה לפעולות של העברות יוצאות ויבוא שירותים.עבור תשלום בשיק בעסקת יבוא ישיר תיגבה עמלה לפי חלק 7,יבוא ישיר,סעיף(1) לתעריפון.
3. בגין שירות זה ייגבו הוצאות קורספונדנט (במידה ותהיינה) לפי חלק 11 לתעריפון.
(8) טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג לגביה

   
  - על ידי בנק בחוץ לארץ/בנק אחר בארץ 0.160% מהשווי
מינימום 10 דולר
מכסימום 200 דולר
בביצוע  
  - על ידי סניף הבנק בארץ 3 דולר להעברה

בביצוע  
(9) העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ

  1. בהעברות לחובת / זכות חשבון מט"י, תיגבה בנוסף עמלת חליפין.
2. בפקודת תשלום באמצעות בנק מקומי, ייגבו בנוסף הוצאותיו של הבנק המקומי.
3. לפעולות בגין ייבוא / ייצוא טובין, יגבו עמלות לפי חלק 7 לתעריפון.
4. לפעולות של יבוא שירותים תיגבה עמלה כפי עמלה 1.9. 5 .
פטור: - העברת רנטות או פנסיות לנפגעי הנאצים והעברת פנסיות מחבר העמים.
- פקודת תשלום שמקורה בגביית שיק או בנקנוטים.
- פקודת תשלום עם הערה: PAY IN FULL או OUR.
  - חד-פעמית 0.225% מהשווי
מינימום 22.50 דולר
מכסימום 150 דולר
בביצוע 5. העברה מחו"ל/לחו"ל עד $600 - $10.
6. הוצאות קורספונדנט לפי המפורט בחלק 11 לתעריפון.
7. לעניין הטבות לפעילות בערוצים ישירים ראה נספח ה'.
8. העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ-כולל שקלים חדשים
  - קבועה 0.225% מהשווי
מינימום 22.50 דולר
מכסימום 150 דולר
בביצוע  
(10) העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק אחר בארץ

  1. "חשבון אותו לקוח" - לרבות חשבון שהלקוח מנהל יחד עם בן או בת זוגו.
2. העברת מטבע חוץ לחשבון אותו לקוח בעת סגירת חשבון לא תעלה על 10 ש"ח (3*).
3. בהעברה לחובת/זכות חשבון מט"י, תיגבה גם עמלת חליפין.
4. העברה בתוך הבנק: $5.70 .
5. העברה בהוראת קבע: $2.50 לפעולה.
6. הוראת קבע לפיקדון מט"ח בתשלומים- פטור.
7. העברה לחשבון או מחשבון אותו לקוח : העברה בתוך הבנק- פטור.
8. העברה בארץ ומבנק אחר בארץ עד $600 : $10 .
9. הוצאות קורספונדנט לפי המפורט בחלק 11 לתעריפון.
  - לחשבון או מחשבון אותו לקוח
(בפיקוח)
10 דולר להעברה

בביצוע 10. לעניין הטבות לפעילות בערוצים ישירים ראה נספח ה'.
  העברת מטבע חוץ מבנק אחר בארץ- העברה אחרת מ-$600 0.150% מהשווי
מינימום 22.50 דולר
מכסימום 150 דולר
בביצוע  

הערות לחלק