17/05/2016 : התעריפון מעודכן לתאריך 
הערות/מידע נוסף מועד
הגביה
מחיר שירות
 
 

טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה (1)
 
  0.100% מסכום ההקצאה
מינימום 27 ש"ח להקצאה
מכסימום 30% מהתשלום
- איגרות חוב ממשלתיות  
 
  0.050% מסכום הזמנה
מינימום 27 ש"ח מסכום הזמנה
- שאר ניירות הערך  
במקרים המותרים לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלות הפצה), התשס"ו - 2006.
 

עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות (2)
 
  0.200%

- קרן מסוג 1  
 
  0.350%

- קרן מסוג 3  
 
  0.100%

- קרן מסוג 4  
1. העמלה מחושבת על התמורה המושאלת ביום חתימת ההסכם.
2. מועד הגביה בתחילת ההשאלה/ סיום ההשאלה/בסוף כל חודש/בסוף כל רבעון.
 

השאלת ני"ע לצורך מכירה בחסר (3)
 
  0.500% לחודש או חלק ממנו

- מניות  
 
  0.250% לחודש או חלק ממנו

- אג"ח ומק"מ  
 
  0.030%
מינימום 27 ש"ח
מכסימום 15000 ש"ח
עמלת קסטודיאן (4)

הערות לחלק