התעריפון מעודכן לתאריך : 04/06/2018
שירות מחיר מועד
הגביה
הערות/מידע נוסף
מספר שירות מחיר מועד
הגביה
הערות/מידע נוסף
(1) טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה

   
  - איגרות חוב ממשלתיות 0.100% מסכום ההקצאה
מינימום 27 ש"ח להקצאה
מכסימום 30% מהתשלום
  לעניין הטבות לפעילות בערוצים ישירים ראה נספח ה'.
  - שאר ניירות הערך 0.050% מסכום הזמנה
מינימום 27 ש"ח מסכום הזמנה
   
(2) עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות

  במקרים המותרים לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלות הפצה), התשס"ו - 2006.
  - קרן מסוג 1 0.200%

   
  - קרן מסוג 3 0.350%

   
  - קרן מסוג 4 0.100%

   
(3) השאלת ני"ע לצורך מכירה בחסר

  1. העמלה מחושבת על התמורה המושאלת ביום חתימת ההסכם.
2. מועד הגביה בתחילת ההשאלה/ סיום ההשאלה/בסוף כל חודש/בסוף כל רבעון.
  - מניות 0.500% לחודש או חלק ממנו

   
  - אג"ח ומק"מ 0.250% לחודש או חלק ממנו

   
(4) עמלת קסטודיאן 0.030%
מינימום 27 ש"ח
מכסימום 15000 ש"ח
   

הערות לחלק