לנוחותך, לוח תעריפי העמלות מחולק על פי נושאים.
כדי לברר את תעריף העמלה לשירות מסויים, בחר את הנושא המבוקש.

  פרק 1 : חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים
  פרק 2 : שירותים ממוחשבים, מידע ואישורים
  פרק 3 : אשראים, ערבויות ובטחונות
  פרק 4 : ניירות-ערך
  פרק 5 : מטבע-חוץ ופעילות מול חו"ל
  פרק 6 : כרטיסי חיוב
  פרק 7 : סחר חוץ
  פרק 8 : עסקות ספוט, עתידיות, אופציות מטבע, מתכות יקרות וכד'
  פרק 9 : שירותים מיוחדים
  פרק 11 : הוצאות צד שלישי

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שעבור שירות מהשירותים הנ"ל קיימים סוגים נוספים של הטבות (כגון הטבות לקבוצות אוכלוסיה ו/או בגין שימוש בערוצים ישירים), תחושב העמלה לפי ההטבה הגבוהה מבין סוגי ההטבות.

  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי.