התעריפון מעודכן לתאריך : 22/11/2021
מספר
הסעיף
תיאור העמלה סכום/
שיעור
גובה העמלה מטבע מועד
הגביה
* *
הוצאות
נוספות
* * *
הערות/מידע נוסף
מינימום מקסימום *
מספר
הסעיף
תיאור העמלה גובה העמלה מטבע מועד
הגביה
* *
הוצאות
נוספות
* * *
הערות/מידע נוסף סכום/
שיעור
מינימום מקסימום *
7.1.1 פתיחת א"ד יבוא, וניצול ראשון 5.000%
לשנה מסךהא.ד.  
195.00
 
  $ מראש סוויפט טלקס/ דואר, פתיחת א"ד יבוא וניצול
ראשון: הטבה % 10 על ביצוע פעולות בגישה ישירה/TRADE ON/אינטרנט. העמלה תיגבה על פי חישוב
יומי: מיום פתיחת האשראי ועד תום תוקפו. בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי מברקים, דואר, פקס וטלפון" המופיעים בסוף חלק זה. ._____________________________ פתיחת א"ד יבוא וניצול ראשון, הגדלת הסכום/הארכת התוקף
א"ד: עסקים
גדולים: במיקרים בהם נגבית עמלת מינימום, לא נגבית העמלה על טיפול באשראי וערבויות יחידים/עסקים
קטנים: לא תיגבה עמלת "טיפול באשראי וביטחונות". ._____________________________
7.1.1.1 הגדלת הסכום ו/או הארכת התוקף של א.ד יבוא. 5.000%
לשנה מסךהא.ד.  
75.00
 
  $ מראש סוויפט טלקס/ דואר, הגדלת הסכום/הארכת התוקף א"ד.
1. הגדלת סכום - העמלה תיגבה על הסכום הנוסף.
2. הארכת תוקף - העמלה תיגבה על תוספת התקופה עד תום תוקף.
3. העמלה תיגבה על פי חישוב
יומי: מיום פתיחת האשראי ועד תום תוקפו.
4. על פעולה זו תיגבה גם עמלת " שינוי בתנאי א.ד.(תיקון)".
5. בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי מברקים, דואר, פקס וטלפון" המופיעים בסוף חלק זה.
6. הטבה % 10 על ביצוע פעולות בגישה ישירה/TRADE ON /אינטרנט.
7.1.4 טיפול בא.ד מקויים. 0.150%
מסך הא.ד.  
60.00
 
  $ בביצוע סוויפט טלקס/ דואר, טיפול בא.ד. מקויים.
1. לעמלה זו עשויה להתווסף עמלה של הבנק המקיים בחו"ל.
2. בעת הגדלת הסכום או הארכת תוקף של הא.ד. יבוא תגבה עמלה זו גם על ההפרש.
3. בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי מברקים, דואר, פקס וטלפון" המופיעים בחלק זה.
4. הטבה % 10 על ביצוע פעולות בגישה ישירה/TRADE ON /אינטרנט.
7.1.5 טיפול בניצולים במסגרת א.ד. העמלה חלה מהמשלוח השני ואילך. 50.00
לניצול  
    $ בניצול    
7.1.7 שינוי בתנאי א.ד. (תיקון) 60.00
לתיקון  
    $ בשינוי סוויפט טלקס/ דואר,
1. הטבה % 10 על ביצוע פעולות בגישה ישירה/TRADE ON /אינטרנט.
2. בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי מברקים,דואר, פקס וטלפון" המופיעים בסוף חלק זה.
7.1.9 הוצאת אישור זמני או הסבת שטר מטען לפני שהתקבלו הדוקומנטים בבנק. 0.200%
מסך המשלוח  
50.00
 
  $   סוויפט טלקס/ דואר,
1. הטבה % 10 על ביצוע פעולות בגישה ישירה/TRADE ON /אינטרנט.
2. בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי מברקים,דואר,פקס וטלפון" המופיעים בסוף חלק זה.
7.1.10 הכנת מסמכים לעסקות יבוא מורכבות כגון: עסקות טרנזיט משולבות, "גב אל גב", ערבויות, חוזי הלוואה וכו' 0.100%
משווי העסקה  
100.00
 
5,000.00
 
$ מראש   אם העסקה תבוצע בלאומי, יוחזר מחצית מסכום העמלה, אך לא פחות מהמינימום לעמלה זו.
7.1.11 טפול באחסנת סחורות במחסני ערובה 0.250%
מסך הח-ןהמסחרי  
60.00
 
  $      
7.1.12 קיבול (אקצפט) במסגרת אשראי דוקומנטרי 5.000%
לשנה, מהניצול  
99.00
 
  $ מראש סוויפט טלקס/ דואר,
1. עמלת קיבול (אקצפט) בא.ד תיגבה לפי חישוב יומי, מיום העמדתו ועד לזמן הפירעון.
2. בנוסף ייגבו הוצאות לפי "דמי מברקים, דואר, פקס וטלפון" המופיעים בסוף חלק זה.
* עמלה הנגבית במטבע שונה מנקוב בתעריפון, תחושב לפי שער יציג של המטבע הרלוונטי בק/מ מט"ח תיגבה עמלת חליפין לפי פרק 5 כשהעמלות ע"ח המוטב הן תגבנה לפי TERM AND CONDITIONS ולא לפי תעריפון הבנק
** מועד הגביה הוא ביום ביצוע הפעולה, אלא אם צויין אחרת
*** דמי דואר טלקס/סוופט, יש לגבות עפ"י סעיף 7.9