לוגו לאומי לאומי למשכנתאות - תעריף עמלות
                נכון ל- 06/04/2014
 שירותמחירמועד גביההערות
פרק 2- מידע, הודעות והתראות
2(א)- הודעות 53.00 ש"ח   
שירותים --------  בביצוע מכתב מעקב ראשון: פטור 
נפוצים שירות זה כולל:   החל מהשנה החמישית 
 (1) הודעות על   למשלוח הודעה בגין 
(1) פיגור בתשלומים   אי המצאת בטחונות 
 (2) התראות   תופחת העמלה ל- 
 (4) מכתבי מעקב   10.00 ש"ח. 
    בנוסף יגבו הוצאות לפי 
    חלק 11 לתעריפון 
     
(2) מכתב התראה 147.00 ש"ח בביצוע בנוסף יגבו הוצאות לפי 
 של עו"ד   חלק 11 לתעריפון 
     
 הפקה / הדפסה זמינים בסניף בהספקה  
(3) של מסמכים 5.00 ש"ח   
 המצויים במאגר לבקשה בתוספת   
 הממוחשב לבקשת 0.50 ש"ח   
 הלקוח לכל עמוד   
  אינם זמינים בהספקה  
  בסניף   
  10.00 ש"ח   
  לבקשה בתוספת   
  0.50 ש"ח   
  לכל עמוד   
     
 דוחות לבקשת דוחות בהספקה אישור יתרה לפני 
(4) לקוח דוחות סטנדרטיים  פרעון מוקדם של 
 סטנדרטיים 24.00 ש"ח  ההלוואה- פטור מעמלה. 
 כגון:   תדפיס מידע לצורך 
 -אישור יתרות   פירעון ומכתב כוונות 
 -פרוט תשלומים   בהלוואה לדיור 
 של הלוואה   יחויבו החל מהפעם 
 -פרוט רכיבי   השלישית בשנה 
 תשלום של   הקלנדרית בהתאםלאמור 
 הלוואה   בהוראה 451. 
 -לוח סילוקין    
 נוסף    
 -תדפיס מצב    
 חשבון / מידע    
 -אישור סילוק    
 נוסף    
 דוחות הכרוכים דוחות בהספקה אישור סילוק ראשון: 
 באיסוף מידע, הכרוכים  פטור מעמלה. 
 למשל: מסירת באיסוף מידע   
 מידע היסטורי 58.00 ש"ח   
 בדבר ריביות,    
 שערי חליפין,    
 וכן מכתבים לא    
 סטנדרטים.    
     
 איתור מסמכים 19.00 ש"ח בהספקה  
(5)  לבקשה בתוספת   
  4.00 ש"ח   
  לכלעמוד   
      שירותמחירמועד גביההערות
פרק 3 - אשראי
3 (א)- טיפול באשראי  בהלוואה לדיור הטבה: %50 לאומי 
שירותים ובבטחונות % 0.250 העמלה תגבה סטודנט שהינו זכאי 
נפוצים  מינ'500.00 לאחר ביצוע משרד השיכון. 
  ש"ח מקסימום עיקר ההליכים  
(2)  10,000 ש"ח לקבלת ההלוואה  
    הלוואות שאינן לדיור 
    בסכום שאינו עולה על 
    100,000 ש"ח פטורות. 
    הלוואות שהינן מענק 
    מוחלט בלבד, סכום 
    המינימום יעמוד על 
    150 ש"ח בלבד. 
     
 דמי ניהול 1.65 ש"ח בביצוע ניתן לגבות עמלה זו 
(3) הלוואה לדיור (בפיקוח)  גם בשל הלוואה 
    לרכישת מקרקעין 
    למטרות עסק 
     
 דמי גביה בשל 4.35 ש"ח בביצוע  
(4) הלוואות שאינן    
 לדיור שניתנו    
 לפני 01/07/08    
     
 רישום שעבודים 107.00 ש"ח בביצוע הטבה: %50 לאומי 
(7) ע"י נציג התאגיד   סטודנט 
 הבנקאי אצל רשם    
     
 שינוי שעבודים בבנק- בביצוע  
(8)  127.00 ש"ח   
     
 הסכמה ליצירת 150.00 ש"ח בביצוע  
(9) שעבוד לבנק אחר    
     
 שינויים בהסכם 253.00 ש"ח בביצוע  
 ההלוואה או    
(10) בתנאי הערבות    
 לבקשת הלקוח/ערב    
 כולל:    
 תקופת ההלוואה,    
 זהות או הרכב    
 לווים או ערבים,    
 מסלול ההלוואה,    
 ריבית,הקפאת    
 תשלומים,איחוד/    
 הפרדת זכאות,    
 מועדי פרעון,    
 תיקון ערבות.    
 שינויים במועד 125.00 ש"ח בתשלום הסמוך  
 הפירעון של עבור מסגרת   
 ההלוואה לדיור אחת. כל   
 לפי חוק הבנקאות מסגרת נוספת   
 (שירות ללקוח) 50.00 ש"ח   
 התשמ"א - 1981 מקסימום   
  225.00 ש"ח   
     
 גרירת הלוואה הלוואה- לאחר ביצוע  
(11) לדיור 550.00 ש"ח. עיקר ההליכים  
  מענק- לגרירת ההלואה  
  275.00 ש"ח.   
  ערבות/   
  פיקדון   
  ביניים-   
  185.00 ש"ח.   
     
 הנפקה/חידוש 60.00 ש"ח בעת בקשה  
(12) של תעודת  להנפקה/חידוש  
 זכאות    
     
 פרעון מוקדם עמלה בביצוע הלוואה מכוונת פטורה. 
  תפעולית  עמלה זו נגבית בנוסף 
(13)  60.00 ש"ח  לשאר התשלומים הנגבים 
    על פי צו הבנקאות 
    (עמלת פירעון מוקדם) 
    התשס"ב-2002,על פי 
    הוראת נוהל בנקאי 
    תקין מס' 454 ועל פי 
    סעיף 88 לחוק 
    המקרקעין, התשכ"ט - 
    1969 
     
3(ב)-     
שירותים לווי פיננסי % 1.250  העמלה חלה על קבוצות 
מיוחדים  משווי פרויקט  רכישה. 
או  למכירה, ללא   
עסקיים  מע"מ.   
     
פרק 11- אגרות לרשמים /    
הוצאות לרשויות וכד'    
צד שלישי     
     
 שכר טרחה    
 והוצאות לצד    
 שלישי הפועל בשם    
 הבנק מול רשמים/    
 רשויות שונות    
 וכד'    
     
 שכר טרחה עו"ד    
 והוצאות, עבור    
 טיפול ו/או יצוג    
 הבנק בעניינים    
 הקשורים ליחסי    
 הבנק והלקוח,    
 לרבות בגין הכנת    
 הסכמים שונים,    
 הכנת מסמכי    
 אשראי ובטחונות,    
 טיפול בגביית    
 חובות, וייצוג    
 בהליכים משפטיים    
     
 הערכת שמאי    
     
 יפוי כוח    
 נוטריוני    
     
 ביטוח הלוואה    
 לדיור EMI    
     
 החזר שיק או    
 הרשאה לחיוב    
 חשבון לטובת הבנק    
     
 דואר בארץ    
     
 דואר לחוץ לארץ    
     
 דואר רשום    
     
 חקירה כלכלית    


הדפסההדפסה סגירה